Informacja RODO

INFORMACJA O DANYCH OSOBOWYCH DLA GOŚCI OBIEKTU AKTYWNE BIESZCZADY

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych naszych Gości jest Jakub Doliwa Noclegi, 38-713 Lutowiska 19 E, NIP 769197 9532

2. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI

Dane osobowe Gości przetwarzane będą w celu zawarcia i realizacja umowy o świadczenie usług noclegowych. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez obiekt jest:
– dochodzenie ewentualnych roszczeń przez obiekt w związku z poniesioną przez obiekt szkodą wyrządzoną przez Gościa lub obrona przed roszczeniami Gościa w stosunku do obiektu,
– udokumentowanie wykonania usługi dla celów podatkowych,
– zapewnienie najwyższej jakości usług dla Gości.

3. PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Obiekt przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

– firmom świadczącym usługi wsparcia IT oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,

– firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,

– firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego.

4. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe:

– pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług noclegowych będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych obiektu lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,

5. PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Goście posiadają prawo do żądania do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie obiektu. Ponadto obiekt udostępnia adres biuro@aktywnebieszczady.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

6. MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 00-193 Warszawa.

8. WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu z dzieckiem jest wymogiem zawarcia umowy o usługi noclegowe. Brak podania danych osobowych uniemożliwi obiektowi zawarcie umowy o usługi noclegowe.